A+ A A-

 

Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sert, daha önce sadece Kocaeli ve Sivas'ta pilot bölge olarak uygulanan ve 12 Eylül 2017 tarihinde tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayan Web Tapu sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak ayrıca Tapu Takas Sistemi hakkında açıklama yaptı.

201017web.jpg
Haber: Yunus Emre Demirtaş
Daha önce sadece Kocaeli ve Sivas'ta pilot bölge olarak uygulanan ve 12 Eylül 2017 tarihinde tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayan Web Tapu sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak ayrıca Tapu Takas Sistemi hakkında açıklama yapan Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sert, konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Web tapu sistemi ve web tapu sisteminin amacı nedir?
Vatandaşlarımızın tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri ve satış işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri veya bu konularda emlakçılara yetki verebilecekleri bir uygulama olarak hayata geçirilmiştir.
*Emlakçılık/takipçilik müessesesinin disiplini ve kayıt altına alınması hedeflenmiş olup resmi olarak Emlak Danışmanlığı mesleği yapanlar için yıllardır beklenen bir gelişme ve düzenlemedir.
*Web Tapu Sistemi ile tapu müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması, insan kaynağının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilerek vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacı taşımaktadır.
Web tapu sistemine nereden giriş yapılıyor, bunun için gerekli şartlar nelerdir?
Web-tapu sistemine giriş E-devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta olup, sistem TKGM-TAKBİS alt yapısı güvencesi ile çalışmaktadır.
İstemin gerçek hak sahibi tarafından yapıldığının ve istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olduğunun saptanması halinde talep edilen işlemler sonuçlanır.
Web tapu sisteminde getirilen yenilikler nelerdir?
Web-tapu sistemi ile getirilen yenilikler şunlardır
-Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir.
-Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.
-Tapu maliki, tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, imza aşamasına getirilir.
- Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya tesis ettiği beyanı kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı bir tedbir alınmıştır.
-Web-tapu sisteminde, vatandaşlarımız SMS ile bilgilendirilmektedir.
-Ayrıca, Web-tapu kullanarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi iptal edebilir.
Bu düzenlemeyle emlakçılara ne gibi avantajları bulunuyor?
Bu genelge ile emlakçıların tapu müdürlüklerine başvuru yapabilmesi ve iş takibi uygulamaları düzenlenmiş olup, tapu müdürlüklerince gerçekleştirilecek olan işlemlerde; işlem öncesi hazırlıkların yapılması veya noksanlıkların ikmal edilmesi için, aracılık veya emlakçılık faaliyetinde bulunan kişiler ile tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler arasında Borçlar Kanununun 520 ila 524. maddeleri gereğince düzenlenecek olan tellaliye sözleşmesine istinaden işlemler için gerekli belge asıllarının bu kişiler tarafından ilgili tapu müdürlüğüne ibraz edilerek başvuruda bulunulması ve başvurunun gerçek hak sahibi tarafından verilen yetkiye dayanılarak yapıldığının tespit edilmesi halinde, akit aşamasına kadar iş takibi yapılması sağlanmış, iş takibi/tellaliye sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerinde kabul edilmesi ve başvurunun dayanağı olabilmesi için gerekli olan kriterler tespit edilmiş, İş takibinde bulunan kişinin, tapu işlemlerini yaptırmaya yetkili olduğunu gösteren ilgili meslek odaları ile ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası gibi yetkili odalarca verilmiş kimlik veya yetki belgesini ibraz etmeleri halinde istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olduğunun saptanması ve gerçek hak sahibi tarafından yapıldığının taraf imzalarının alınması (akit) aşamasında teyit edilmesi durumunda işlemin sonuçlandırılması (akdin tamamlanması) hususları düzenlenmiştir.
Satış işlemleri için sistemde ne gibi mecburiyetler bulunuyor?
Sistem, satış işlemi için satıcının kimlik belgesinin, emlak beyan değerini gösterir belgenin gönderilmesini zorunlu tutmakta, ayrıca bina vasıflı taşınmazlarda deprem sigorta poliçesinin taranarak gönderilmesine imkan sağlamaktadır.
Sistemde emlakçılar için mecburiyet olan uygulamalar nelerdir?
Emlakçı başvurularında tellaliye belgesi, ilgi (c) Genelge kapsamında irdelenecek olup, taranarak gönderilen tellaliye sözleşmesi üzerinde damga vergisi defter sıra numarasının yazılı olmasına dikkat edilecektir. Defter sıra numarasının bulunmaması durumunda damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzun sistem üzerinden taranarak gönderilmesi gerekmekte olup, bunlardan birinin bulunmaması durumunda, ilgilisine SMS ile bildirilmek sureti ile eksiklik giderilecek, sonrasında işlem süreçleri başlatılacaktır. Emlakçıların yaptığı başvurularda, taranarak gönderilen yetki belgesinin içeriği ile sisteme tanımlanan belgenin düzenleyen kurum bilgileri, tarihi ve sayısı kontrol edilecektir. Belgenin verildiği kurumun tanımlanması, sistem tarafından standarda bağlanmış olup, belge içeriği ile tanımlanan bilgilerin örtüşmemesi durumunda ilgilisine SMS ile bildirilmek sureti ile başvurunun iptal edilmesi gerekmektedir.
Sistemde alıcı ile ilgili uygulamalar ve zorunluluklar nelerdir?
İşlem başvuru fişinin "açıklama" bölümünde satış bedeli, alıcının T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve kısaca işlem açıklaması yer almakta olup, bu bilgilere göre işlem hazırlanacaktır. Alıcının kimlik fotokopisi vb. başkaca belge ve bilgi talep edilmeyecektir.
Web tapuda başvuru işlemlerinden sonraki süreç nasıl işliyor ve sonuçlanıyor?
İşlemin tamamlanması için başka kurumlarla yazışma yapılması gerektiği durumlarda herhangi bir gecikmeye meydan bırakılmadan, gerekli yazışmalar yapılarak, cevabi yazılara göre işleme yön verilecektir. Durum, ilgilisine SMS ile bildirilecek, işlem süreçlerindeki gecikmeler konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine hassasiyet gösterilecektir. Sistem üzerinden yapılan başvurularda, başvurudan sonra taşınmaz üzerine tesis edilen tasarruf yetkisini kısıtlayan takyidatın bulunması durumunda ilgilisi ile irtibata geçilerek, ilgililerinin kabul etmeleri durumunda işleme devam edilmesi, aksi halde başvurunun iptal edilmesi gerekmektedir.
*İşlemler mevzuatına uygun bir şekilde tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilecektir.
*Aktin alınması aşamasında, sistemden gönderilen belgelerin asılları taraflardan talep edilecek olup, istemin gerçek hak sahibi tarafından yapıldığının ve istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olduğunun saplanması halinde akit tamamlanarak, işlem sonuçlandırılacaktır. Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya tesis ettiği beyanı kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı bir tedbir alınmıştır.
*Web-tapu sistemi üzerinden, malikin bizzat tapu müdürlüğüne gelmeden tasarrufi işlem yapılmamasına yönelik olarak tesis ettiği "Elektronik sistem üzerinden yukarıda belirttiğim hisselerim üzerine tapu müdürlüğüne bizzat gitmeden tasarrufu işlem yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesini, bu belirtme kaldırılmadan hissem üzerinde hiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı, bu belirtmenin mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teşkil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılması için bizzat talebimin olması gerektiğini bildiğimi, belirtmenin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt ederim." beyanı bulanan taşınmazlarda vekaleten talep edilen işlemler karşılanmayacaktır. *Vekaleten işleme ısrar edilmesi durumunda, talep 2013/1 sayılı Genelge uyarınca usulüne uygun olarak ret edilecektir.
Bu belirtme, taşınmaz üzerinde kısıtlı malik adına vekaleten yapılan talepler dışındaki işlemleri kısıtlamamakta olup, mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teşkil etmemektedir.
Vatandaş yerini satmaya karar verdi, emlakçıya yetki vermek istiyor bunun için tekrar ne yapması gerekiyor?
Daha önce tapu müdürlüğüne vermiş olduğu kısıtlayıcı belirtmenin terkin edilmesinden sonra vekaleten talepler karşılanacaktır.

Yine Tapu kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank iş birliğiyle geliştirilen Tapu Takas sistemi gayrimenkul alım ve satımlarında güvene dayalı bir sistemi uygulamaya koyarak farklı bir hizmeti daha geliştirmiş oldu.Teknolojinin imkanları her geçen gün tüm platformlarda hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.
Tapu takas sistemi nedir?
Sistem; mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesi, tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi, nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması, düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı
sağlanarak tüm taraflar açısından çağdaş, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde tasarlanmış bir sistemdir.
Tapu takas sisteminin sağladığı faydalar nelerdir?
Satıcıya sağladığı avantajlar; paranın sahte çıkması veya çalınması risklerinden sizi korur.Satış bedelinin, alıcı tarafından Takasbank’a gönderildiğini ve Takasbank tarafından özel bir hesapta bloke edildiğini anlık olarak sorgulayabilirsiniz. Paranın bloke edildiğini gördüğünüzde tapuda imzanızı güvenle atabilirsiniz.Tapuda işlem gerçekleştikten kısa bir süre sonra paranız, kayıt esnasında bildirdiğiniz hesabınıza EFT ile gönderilir.Gayrimenkul satış bedeli bloke edildiği ve imza sonrasında otomatik olarak hesabınıza geçeceğinden alıcıya olan güven probleminiz ortadan kalkmış olur.Bloke çek veya noter masraflarından kurtularak daha az maliyetle (70 TL) satış işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Basit ve kullanıcı dostu ekranlar sayesinde işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.İşlemin her aşamasında SMS ve elektronik posta ile bilgilendirileceğinizden süreç hakkında tam olarak bilgi sahibi olursunuz.İşlemlerin her aşamasını www.taputakas.com.tr adresinden “Durum Sorgulama” ile kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Alıcıya sağladığı avantajlar;
Nakdin taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması risklerinden sizi korur.Satış bedeli, tapuda işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçmeyeceğinden, satıcının tapuya gelmeme veya tapuda işlemi gerçekleştirmeme riskini ortadan kaldırır.Gayrimenkul bedeli bloke edileceği ve satış sonrasında satıcı hesabına geçeceğinden satıcıya olan güven probleminiz ortadan kalkmış olur.Basit ve kullanıcı dostu ekranlar sayesinde işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İşlemin her aşamasında SMS ve elektronik posta ile bilgilendirileceğinizden süreç hakkında tam olarak bilgi sahibi olursunuz.Bloke çek veya noter masraflarından kurtularak daha az maliyetle (70 TL) satış işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Satış işleminin iptal edilmesi durumunda, Takasbank’a gönderdiğiniz paranız, kayıt esnasında bildirdiğiniz hesabınıza iade edilir.İşlemlerin her aşamasını www.taputakas.com.tr adresinden “Durum Sorgulama” ile kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Emlakçıya faydaları; Takasbank tarafından alıcı ve satıcı, satış bedeli ve komisyonun gönderilmesi için kısa mesaj (sms) ve e-posta (sisteme kayıt esnasında girilmiş olması halinde) ile bilgilendirilir maddesinde ifade edildiği gibi burada emlak danışmanının komisyonu'da garantiye alınmış olur ve emlak danışmanı bu aldığı komisyon bedelini fatura düzenlemeyi de ihmal etmemelidir.
Öncelikle bu sektörde faaliyet gösterenlere yönelik bu düzenlemelerin sektöre bir disiplin altına alacağı ve kayıt dışı bu iş ve işlemleri yapanlara karşı yaptırımı açısından güzel bir gelişme olduğunu ifade ediyorum. Bundan sonra resmi olarak vergi kaydı bulunmayan korsan ve ayakçı emlakçılar veya iş takipçileri tapu dairesine gidip başkası adına iş takibi, iş ve işlem ve emlakçılık faaliyeti yapamayacaklar.
Çünkü web tapu sisteminde bu işi resmi olarak yapanlar sisteme tanınacak ve sisteme tanımlı olmayan kişi ve kurumlar işlem gerçekleştiremeyecek, böylece haksız rekabetin önüne de geçilmiş olacak. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz haklarımızın korunması açısından önemli olan bu gelişme ve düzenlemede başta Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze ve emeği bulunan tüm meslek kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.
Mesleğimizin sürdürülebilirliği açısından meslektaşlarımıza tavsiyelerimi ifade etmek gerekirse; bildiğiniz üzere gerek ülkemizde gerekse de Dünya’da teknolojinin gelişmesiyle tüm iş modellerinde bir değişim olduğunu görüyoruz.Bazı meslekler geçerliliğini yitiriyor, bazi yeni meslekler doğuyor.Artık günümüzde en büyük servet ve bitmeyen hazine bilgidir, günümüzün en çok kullanan terimi ise dönüşümdür.Sektörümüzde bunu son yıllarda çok kullanılan ve literatürümüze giren kentsel dönüşüm, günümüzde ise iş süreçlerimizde ise dijital dönüşüm olarak kullanıyoruz.
Bu değişim ve dönüşümle birlikte, gelişen teknoloji bazı meslekleri elimizden aldığı gibi bazı mesleklerin doğmasına, endüstri ve sanayi üretiminde üretilen fiziki cihazları, makinaları ve iş dünyasının hizmet sektörünü bir bütünleşik hale getiriyor. Nasıl telefonlar daha önce sadece iletişim kurmak amacıyla üretildiyse şimdi elimizdeki telefonlara baktığımızda, resim çekmek, internete girmek, sörf yapmak, oyun oynamak, sanal asistan hizmetinden faydalanmak gibi birçok özelliği bünyesinde bulunduruyorlar ve üreticiler adeta yeni nesil cep telefonları üretmek için birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar. Daha çok donanımı olan telefon daha çok para ediyor ve rağbet görüyor.
Bizler de eğer gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlar olarak, müşterilerimize karşı daha donanımlı, bilgili ve 360 derece hizmet veren noktalar olarak hizmet çeşitlerimize artırırsak kazançlarımızda bunun doğrultusunda artacak ve müşteri portföyümüzde genişleyecektir. Bugün mega kent ve büyükşehir statüsü taşıyan önceki kentlerimizde farklı alanlarda gayrimenkul sektörüne yönelik eğitimini verdiğimiz meslekleri yapan kişi ve kurumlar bulunuyor. Örneğin Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı, Apartman Site yöneticiliği, Konut Yapı Kooperatifi Danışmanlığı, İpotekli Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Uzmanlığı ve diğer meslekler. Bunların birçoğu hem vergi dairelerinde meslek kodu hem esnaf ve ticari sicil kayıtlarında nace kodları bulunan meslekler. Biz zaten bu eğitimleri alan kişi ve kurumlara bu meslekleri vergi dairesine ve esnaf ve ticari sicil kayıtlarına ekletmelerini istiyoruz.Çünkü emlak danışmanlığı mesleği neyse bu mesleklerde artık ülkemizde yapılan meslekler arasında yer alıyor.Mesleğimiz için düzenlenen etkinliklere Fuar, kongre ,seminer, bilgilendirme toplantılarına katılalım.Sektörümüze yönelik gerek dijital haber platformlarını, basılı yayınları ve blogları takip edelim.Konu ile ilgili bugüne kadar sektörümüze yapmış olduğunuz katkılardan , bizlere gelişmelerden haberdar etmenizi ve emlak danışmanlığı dostu olarak gördüğümüz yayın anlayışınıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.Sizler bizlerin sesi olarak ailemizin bir tamamlayacısınız. İnşallah buradan sektörümüz için güzel haberler duymak ve sizlerle, meslektaşlarımızla bu sevinci paylaşmak istiyoruz.

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin